PowerShell 技能连载 - 限制文本的长度(第二部分)

以下是确保一段文本不超过指定长度的另一种策略。和前一个技能不同的是,当文本长度小于最大长度时,这段代码不会补齐空格:

1
2
3
4
$text = 'this'
$MaxLength = 10
$CutOff = [Math]::Min($MaxLength, $text.Length)
$text.Substring(0,$CutOff)

关键点在 Min() 函数,它决定了两个值中小的哪个。

评论