PowerShell 技能连载 - 理解文本转换

有许多方法能将对象转换为文本。如果您在某些情况下弄糊涂了,这篇文章能帮您快速搞清。请看:

有三个基础的将对象转换为文本的方法。

1
2
3
4
5
6
7
$a = 4.5
# simple conversion
$a.ToString()
# slightly better conversion
"$a"
# richest conversion
$a | Out-String

对于简单对象,三个方法的结果不会有差别。然而,对于更复杂的对象,结果差异可能很大。请看一下数组:

1
2
3
4
5
6
7
$a = 1,2,3

$a.ToString()

"$a"

$a | Out-String

并且看看复杂对象如何转换为文本:

1
2
3
4
5
6
7
$a = Get-Process

$a.ToString()

"$a"

$a | Out-String
评论