PowerShell 技能连载 - 查找未使用(或使用过的)驱动器号

通过连接类型转换的结果,您可以轻松创建字母列表:

1
2
3
4
5
6
PS> [Char[]](65..90)
A
B
C
D
...

从此列表中,您可以生成正在使用的驱动器号的列表:

1
2
3
PS> [Char[]](65..90) | Where-Object { Test-Path "${_}:\" }
C
D

同样,要查找空闲的(未使用的)驱动器号,请尝试以下操作:

1
2
3
4
5
6
PS> [Char[]](65..90) | Where-Object { (Test-Path "${_}:\") -eq $false }
A
B
E
F
...
评论